Det som kunne blitt et alvorlig utslipp, endte tross alt godt. For Alvdal Skurlag håndterte sin egen rutinesvikt på en god måte. Det konkluderer kommunen med etter at pigmentvæske havnet ute i en bekk i stedet for i en lukket konteiner.

Alvdal kommune takker Alvdal Skurlag AS for åpen og god dialog rundt utslippet og anser med dette at situasjonen er avklart, og at saken fortløpende vil kunne avsluttes. Vi berømmer den raske varslingen som ble gjort da utslippet ble oppdaget, og alle involverte som har bistått i etterkant, det skriver rådgiver Ole Sylte Heggset i sin oppsummering av forurensingssaken.

Tilfeldig oppdaget

Alvdal kommune, enhet landbruk og miljø, skriver at de fredag 6. mai klokken 14.15 ble kontaktet av Johan Nesteby, som nabo til Alvdal Skurlag AS i sør. Det ble varslet om mulig forurensning inn mot en bekk sør for en landbrukseiendom, eid og drevet av hans sønn Erik Nesteby.

Nesteby hadde mistanke om at den oljelignende forurensningen stammet fra Alvdal Skurlag AS og hadde allerede varslet saken dit da kommunen ble kontaktet.

Fabrikksjef ved skurlaget, Esten Strømseng, hadde iverksatt videre varsling mot brann- og redningsetaten gjennom 110-sentralen på Elverum og mannskaper fra Tynset brannstasjon rykket ut med fire personer.

– Varsler Nesteby viste meg da raskt stedet hvor han hadde oppdaget en svart, oljelignende forurensning i bekken. Ifølge Nesteby var det tilfeldig at han var på stedet ved bekken akkurat da den antatt verste forurensningen oppsto, ettersom han hadde skullet hente en vannpumpe de hadde plassert i bekken i forhold til pumping av vann over i gjødselkum før spredning av husdyrgjødsel på eng. Pumpen var blitt svart av oljesølet, mens det kunne se ut som om forurensningen allerede var avtakende, uttaler Sylte Heggset i et brev der han oppsummerer forurensingen.

Brukte trevirke

Dette inntrykket ble opprettholdt da de to, Nesteby og Sylte Heggset, fulgte bekken de nærmere 200–250 meterne inn til avløpsrør for overflatevann fra skurlagets tomt.

– Med unntak av svartpigmentert olje i kantene på avløpsrøret, samt enkelte steder langs bekkekanten videre, virket det ikke som om det lenger kom oljelignende væske med avløpsvannet, slår Sylte Heggset fast.

Brann- og redningsetaten, samt fabrikksjef Strømseng med flere, var på plass og det ble ved hjelp av blant annet gravemaskin gjort tiltak for å heve det vesle siget i avløpsrøret, samt for å avsperre restene av det oljelignende utslippet i bekken ved blant annet å bremse/demme opp bekken med trevirke som stoppet oljesølet fra å renne videre utover.

Dette fungerte tilsynelatende svært godt, og rekvirert pumpebil fra Østerdal Miljø AS ankom stedet og sugde opp oljerestene som la seg i vannspeilet i bekken fra utløpsrøret og noe nedover

La ut lenser

Rådgiver og Nesteby dro så ned til bekkefarets utløp ved et jorde ned mot Glomma.

– Her kommer bekken i rør under bakken og ledes inn i en noe større bekk, Hauståsbekken, men i denne var det tilnærmet ikke spor etter forurensning. Fra punktet hvor disse to bekkene møtes er det ca. 250–300 meter fram til elvebredden på Glomma, men det var ikke tegn til forurensning videre i kantene her, beroliger Sylte Heggset med.

Etter en kort rådslagning med brannvesenet ble det likevel valgt å legge ut lenser over natta for å kunne fange opp evt. tilsig som kunne komme.

Slik situasjonen etter hvert ble oppsummert mente alle på stedet at dette måtte dreie seg om et mindre utslipp av ubetydelig karakter.

Fredag kveld ble det varslet om avsluttet oppsuging og rensing ved utslippsstedet og langs Haustås-bekken, men at det ville være oppsyn med området gjennom hele helgen.

Dette var årsaken

Mandag morgen ble det brakt på det rene hva og hvordan forurensningen skal ha skjedd, og det er snakk om en rutinesvikt ved nedvasking/rengjøring av 1000 liters konteinere med pigmentvæske som tilsettes i impregneringsoljen ved royalproduksjonsanlegget. En slik konteiner var blitt rengjort, men skyllerestene av olje/pigment er så ikke tømt i oppsamlingskonteiner for dette, men blitt feilaktig sluppet rett i avløpet og har forårsaket det punktutslippet som da ble oppdaget noe senere fredag 6. mai.

15 innspill om opprustning av fylkesveg 30

Gruveforurensning i Folldal

  • Gruvedriften i Folldal og omegn som ble nedlagt i 1993 og som hadde pågått i nesten 250 år har medført forurensning av overflatevann i Folldal og elva Folla, og forurensningen foregår fortsatt.
  • Det som skjer, er at den sulfidrike massen i gruven og gruvemasser som er deponert i området reagerer ved kontakt med luft og vann. Det produseres da svovelsyre som løser ut de fleste av metallene (kobber, sink, kadmium og jern) i massene. Dette fører til sur avrenning fra massene med lav pH og stort metallinnhold som forurenser overflatevannet og elva Folla.