Gå til sidens hovedinnhold

Et felles løft for den sørsamiske kulturen – Aajege som framtidig samisk kultursenter

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I over 50 år har samiske ildsjeler stått i det utholdende arbeidet med å etablere et samisk senter og møteplass for rørosregionen. Arbeidet har gitt resultater og nå bygges det. På Sør-Trøndelag fylkeskommunes siste fylkesting 14.12.2017 ble det vedtatt at det skal bygges et samisk senter i form av en fløy i tilknytning til Røros videregående skole. Senteret skal stå ferdig høsten 2019/vinteren 2020. Dette byggeprosjektet gir det sørsamiske samfunnet et betydelig løft. Nye Aajege har blant annet bakgrunn i det omfattende og møysommelige språk- og kulturarbeidet som det samiske samfunnet har utført, hvor kunnskapsproduksjoner, fagfunksjoner og innhold er bygd opp over tid. Nå er tiden er inne for at Aajege blir et samisk kultursenter i tråd med vedtak og definisjon gitt av Sametinget og Trøndelag Fylkeskommune.

Statusen og vilkårene for Aajege som samisk kultursenter vil imøtegå samfunnets behov for mer omfattende og permanente samiske kulturtiltak, både med tanke på formidling, videreføring og bevaring av den sørsamiske kulturarven. Ønsket er at status, funksjon og innhold som samisk kultursenter skal være gjeldene når de nye fasilitetene til Aajege åpnes i 2019/2020. Med henvisning til samarbeidsavtalen mellom Trøndelag Fylkeskommune og Sametinget ser vi det som naturlig at man i felleskap realiserer dette kulturløftet for sørsamisk område.

Trøndelag Fylkeskommune finansierer et relativt omfattende samisk byggeprosjekt på Røros. I løpet av 2019/2020 skal «Nye Aajege» åpnes. Det nye senteret skal romme en samisk møteplass med lav terskel for å bare stikke innom for en kopp kaffe, fasiliteter for språkarbeid, kontorer og møterom. Sist, men ikke minst, åpnes nye verksteder for samisk hard og mjuksløyd. Slike fasiliteter har lenge vært et ønske fra det samiske samfunnet. Dette har i hovedsak vært realiserbart fordi man samlokaliserer med Røros videregående skole, som er en vesentlig samarbeidspartner og støttespiller. Med dette som bakgrunn har vi et ønske om at Sametinget fortsetter å bidra til å løfte samiske fagfunksjoner i regionen, slik at innholdet harmonerer med de nye fasitlistene. Man skal lete lenge etter et mer åpenbart prosjekt som går rett inn i samarbeidsavtalen mellom Trøndelag Fylkeskommune og Sametinget. Sametinget og fylkeskommunene i sørsamisk område har gjennom en samarbeidsavtale synliggjort sitt felles ansvar for utvikling, styrking og bevaring av samisk språk og kultur. Ved en samordning av finansiering og virkemiddelbruk skal Sametinget og fylkeskommunene i felleskap stå for utvikling av fagvirksomhet og tiltak rettet mot den samiske befolkningen. Samarbeidsavtalen legger også grunnlaget for en felles oppfatning av hvilke behov det samiske samfunnet har på ulike fagområder. Med å delta både på bygge – og innholdssiden i dette prosjektet mener vi at Trøndelag Fylkeskommune bidrar svært positivt til å utvikle det samiske samfunnet i regionen, og nå håper vi at Sametinget oppfyller sine forpliktelser som ligger i nevnte avtale.

Samisk språk, kultur og historie er naturlig nok sammenvevd, hvor arbeidet ved Aajege i mange tilfeller er tverrfaglig. Samiskopplæring kan i noen forbindelser også betegnes som kulturopplæring, da undervisningsinnholdet kan være relatert til blant annet tradisjonskunnskap, reindrift, samfunn og kulturhistorie. Aajege har parallelt med undervisning og språktiltak opparbeidet seg erfaring og kompetanse innenfor andre fagfelt. I sin virkeperiode har Aajege gjennomført et betydelig antall samiske kulturprosjekter. Dette har skjedd i tråd med Aajeges styringsgruppe, tilbakemeldinger og brukerundersøkelser.

Aajege har igjennom to forprosjekter konkretisert strategier for utvikling av de samiske fagfunksjonene i rørossamisk område. Prosjektene ble finansiert av Sametinget og Trøndelag fylkeskommune. Det første forprosjektet ble kalt «Samisk institusjonsutvikling på Røros» og ble avsluttet i 2016. Blant annet som et resultat av forprosjektet ble Aajege innlemmet i de konkrete utbyggingsplanene for Røros vgs. I denne sammenhengen ble det tatt videre initiativ til et oppfølgingsprosjekt som konkretiserte det framtidig samiske innholdet i den nye senterdelen. Som et resultat av denne prosessen foreligger nå tydelige tiltak for hvordan man skal videreutvikle samisk funksjon og innhold ved det nye senteret, deriblant nye kulturfunksjoner. Arbeidet har vært forankret i det samiske samfunnet igjennom ei styringsgruppe bestående av Sør- Trøndelag og Hedmark sameforening, Sør- Trøndelag og Hedmark Reinsamelag, Røros kommune og Aajege. Det har også blitt gjennomført en brukerundersøkelse.

Status pr. i dag er at det foreligger konkrete planer for framtidig funksjon og innhold til Aajege som samisk kultursenter. I tillegg til videreføring av den eksisterende virksomheten i et større omfang vil Aajege som framtid kultursenter initiere til nye permanente tiltak i samarbeid med relevante institusjoner. I grove trekk handler dette om opplæringsprogrammer for sørsamisk kulturkunnskap for videregående skole, høyere utdanning og samfunnet for øvrig. Utvikling av samisk håndverksutdanning for videregående skole, utvikling av kulturminnearbeidet, Raasten Rastah-festivalen og en sørsamisk filmfestival. Aajege tar også sikte på at reindriften skal involveres i større grad som en del av kultursenterfunksjonene.

Aajege sitt hovedfokus vil fortsatt være de samiske brukerne. Som framtidig kultursenter vil forholdene ligge til rette for å kunne gi det samiske samfunnet bedre forutsetninger til å utøve og vitalisere sin kultur. Man tar imidlertid også sikte på i større grad være en institusjon som formidler kunnskap om den sørsamiske horisonten til allmenheten for øvrig. Vi erfarer at den generelle kunnskapen om den sørsamiske kulturen fortsatt er begrenset. Derfor vil Aajege kultursenter ta en tydeligere rolle som samisk kunnskapsformidler, men også legge til rette for nye kunnskapsproduksjoner og dokumentasjon av samisk språk og kultur. Aajege skal fortsatt være et inkluderende senter for hele regionen.

Røros kommune skal bli en forvaltningskommune for samisk språk. Dette er av stor betydning for de samiske innbyggerne, men også den øvrige befolkningen. Samisk språk og kultur blir anerkjent og likestilt med norsk i en forvaltningskommune. Blant annet har den samiske befolkningen i møte offentlige tjenester rett til å bruke samisk språk. Dette innebærer naturlig nok at Røros kommune har et vesentlig behov får å heve den samiske språk- og kulturkompetansen blant sine ansatte. Aajege ser svært positivt på å legge til rette for grunnleggende opplæring i sørsamisk språk og kulturforståelse i samarbeid med Røros kommune, i tråd med det allerede initierte utdanningstilbudet i den framtidige samiske kultursentervirksomheten.

Med dette som bakgrunn er det vesentlig at det gjøres en ekstra innsats for å utvide og forbedre de samiske funksjonene og tilbudet i de nye tilrettelagte fasilitetene. Derfor er det sentralt at man i framtiden kan fokusere helhetlig på innholdet i kultursenterdelen.

Det nye Samisk Råd i Trøndelag møttes for første gang 04.04.2018 og var klokkeklar i sine uttalelser. Nå har vi blitt Trøndelag Fylkeskommune uten den unaturlig grensa som skiller det samiske samfunnet i et nord- og sørfylke. Det var bred enighet om at de samiske kraftsentrene i fylket bør styrkes, hvor man i større grad drar nytte av kompetansen som de forskjellige samiske institusjonene besitter. Enigheten var stor om at spesifikk styrking av rammene for sørsamisk språk og kultur hos samiske institusjoner vil komme hele fylket til gode. I dette perspektivet fikk Aajeges arbeid med å bli et samisk kultursenter bred støtte av Samisk råd i Trøndelag. Aajege har allerede startet prosessen med å realisere en samfinansering av kultursenteret, hvor signalene og viljen er god fra Trøndelag Fylkeskommune sin side. Ønsket er at Sametinget også ser den samme verdien av kontinuerlige samiske kulturtiltak i rørosregionen.

Om ikke så altfor lenge åpnes dørene til det nye samiske senteret på Røros. Arbeidet med det sørsamisk språket vil videreføres med full kraft i de nye fasilitetene. Aajege vil fortsette arbeidet mot sine hovedmålsettinger om å vitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging. Samt øke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv. For å oppfylle disse målsetningene er tilrettelagte rammer for økt kultursatsning en forutsetning.

Alle er hjertelig velkommen til å benytte seg av det brede spekteret av samiske tjenester som Aajege har å tilby i framtiden i de nye fasilitetene. Stikk gjerne innom for en kaffe og prat, døra står åpen. Sametinget og Trøndelag Fylkeskommune burde også ta seg turen. Da kan dere få oppleve noen av resultatene av språk- og kulturarbeidet som det samiske samfunnet har befattet seg med i så mange tiår. Velkommen skal dere alle være.

Thomas Ole Andersen Fagleder Aajege samisk språk- og kompetansesenter

Kommentarer til denne saken