Starter regulering av nytt boligområde og hyttefelt i Alvdal

ALVDAL: Det planlagte boligfeltet og hytteområdet ligger ovenfor Alvdal sentrum, og er her tegnet inn med svart strek. (Skjermdump)

ALVDAL: Det planlagte boligfeltet og hytteområdet ligger ovenfor Alvdal sentrum, og er her tegnet inn med svart strek. (Skjermdump) Foto:

Kvennbekkhellinga boligområde og Piperud hyttegrend er navn på området i Alvdal.

DEL

Det er varslet oppstart for reguleringsplanarbeid for Kvennbekkhellinga boligområde og Piperud hyttegrend. Området ligger ovenfor Alvdal sentrum, og nedenfor Sjulhusvangan. Mer detaljert beskrives området å strekke seg fra Kvennbekken der Randmælsveien krysser bekken sørøst for sentrum, og videre oppover lia 1,8 kilometer i luftlinje. Det er snakk om et totalareal på 180 dekar. I kommuneplanens arealdel er området satt av til fritidsbebyggelse med krav om regulering. I kommunedelplanen for Alvdal tettsted er den nedre delen av planområdet avsatt til boligformål, med krav om regulering.

Formålet med planarbeidet det nå er varslet oppstart for, er å legge til rette for utbygging av boliger og fritidsboliger på to eiendommer.

Grunneiere er Hans Kristian Øverland og Ole Sørhuus.

De bruker Feste NordØst AS på Tolga som plankonsulent, og eventuelle uttalelser må sendes dit innen fristen 22. mai.

Det ferdige forslaget til detaljreguleringsplan vil bestå av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og ROS- analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).

Startet i 2019

Av brevet som er sendt grunneiere, naboer, private og offentlige instanser, deriblant Alvdal kommune, går det fram at det har vært gjort en del arbeid og avklaringer i forkant av oppstartsmøtet og varselet om oppstart. Prosessen startet i mai i 2019, og det var møte med kommunen i juni samme år. Videre har det vært dialogmøte for grunneiere, det har kommet kulturvernfaglig uttalelse og befaringsrapport fra Hedmark fylkeskommune, og det var i oktober i fjor en prinsippbehandling av planforespørselen i formannskapet i Alvdal.

Selve oppstartsmøtet med kommunen skulle egentlig vært holdt i desember i fjor, men ble utsatt. Det ble avholdt 24. mars i år i stedet.

Det går fram av brevet som nå er sendt til blant annet kommunen at det ikke var interesse fra andre grunneiere innenfor utbyggingsområdene for å delta i planarbeidet med regulering av egne eiendommer.

Når det gjelder den arkeologiske befaringen, så ble det funnet ei tjæremile, som blir sikret for bevaring.

Mer på gang

Det er allerede satt i gang regulering av 120 hyttetomter på Sjulhusvangen, går det fram av saksdokumentene som fulgte saken da den var i formannskapet i fjor høst.

– Det vil totalt si at det åpnes for cirka 160 nye fritidseiendommer relativt sentrumsnært. Dette kommer i tillegg til de eksisterende på Tronsvangen og Nysætra. Gjeldende kommuneplan ønsker en offensiv satsing på hyttebygging, står det i sakspapirene til formannskapet.

Der er det også pekt på at det vil være utfordringer knyttet til framtidig vann og avløp i området, og det står at det vil kreves en helhetlig vann- og avløpsplan for hele området.

Formannskapet var enstemmige da de behandlet prinsippsaken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken