Østlendingen: Monsen har etter opprettelsen av Femund Lodge i 2020 vært flere runder med kommunen og reinsdyrdriften om flere saker.

Denne saken begynte i januar i år, da Engerdal kommune vedtok at Monsen fikk bruke snøskuter i forbindelse med frakt av materialer, utstyr og gjester til Hansatjønn og Volsjøen, i forbindelse med Femund Lodge i Elgå, samt oppkjøring av løyper for hundespann.

Tillatelsen fra kommunen gjaldt en snøskuter, hvilken trasé, fra 26. januar 2022 til 1. april 2024.

Tillatelsen spesifiserte også at den gjaldt for inntil 16 turer (tur/retur) per sesong.

Litt under en måned senere, 20. februar, ble vedtaket påklaget av reinbeitedistriktet Svahken Sjite, på bakgrunn av at kommunen ikke hadde hjemmel til å gi dispensasjon til Femund Lodge etter motorferdselsforskriftens paragraf 6 om særlig behov, da formålet var knyttet til turkjøring.

Reinbeitedistriktet påpekte også at kommunen burde forhørt seg med Sametinget eller andre samiske interesser i henhold til Sameloven, siden saken påvirket reindriften.

Engerdal kommune behandlet klagen i formannskapet 5. april, der den ikke ble tatt til følge. Da ble vedtaket begrunnet med særlige behov i forbindelse med utmarksnæring og vinterturisme.

Svahken Sjite klagde på nytt, og saken ble oversendt til Statsforvalteren 11. april. I starten av desember kom svaret.

Der vurderte Statsforvalteren at disse kjøreformålene ikke utgjør et «særlig behov» som kommunen kan gi tillatelse til. Det foreligger dermed ikke hjemmel til å gi dispensasjon.

Monsen ber om hastetiltak for å redde bygda: – Er i ferd med å dø ut

Dette er vurderingen.

Søknaden gjelder fire formål knyttet til næringsvirksomhet:

  • forberedning av en leir
  • frakt av utstyr/personell
  • oppkjøring av spor for hundespann
  • frakt av gjester til Hansatjønn og Volsjøen

Gjennomgangen av det rettslige grunnlaget viser at persontransport i utmarksnæring ikke er et «særlig behov» det kan gis tillatelse til. Når det gjelder løyper for kjøring med hundespann vil det som hovedregel ikke kunne gis tillatelse for en turistbedrift som skal benytte løypene alene. Etter Statsforvalterens vurdering kan det ikke gis tillatelse etter nasjonal forskrift § 6.

Konklusjonen ble derfor at Statsforvalteren opphever Engerdal kommunes vedtak av 26. januar 2022 om tillatelse til kjøring med snøskuter i forbindelse med utmarksnæring.

Dette betyr at det ikke lenger foreligger et vedtak med tillatelse fra kommunen.

I november skrev Østlendingen at Monsen fikk medhold i en annen sak, nemlig å kjøre organiserte turer med hundespann i Femundsmarka.

Monsen fikk først avslag fra nasjonalparkstyrets arbeidsutvalg, som begrunnet det med hensyn til reindrifta og økt forstyrrelser. Monsen klaget på dette vedtaket, men nasjonalparkstyret opprettholdt avslaget. Da klagde han saken inn til Miljødirektoratet, som behandlet søknaden, og ha han medhold.

Les mer om den saken her:

Lars Monsen får kjøre organiserte turer med hundespann i Femundsmarka