Lagringen ble anslått å være i strid med "Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav".

I henvendelsen ble det blant annet angitt følgende: - Fra lagringsplassen heller terrenget sydover mot tilstøtende eiendom. Det er ikke etablert effektive tiltak som samler opp avrenningsvann fra tallen. I forbindelse med snøsmelting på våren renner sterkt forurenset avrenningsvann fra tallen langs med overflater i terrenget og over til naboeiendommen.

Utløste befaring

Etter at kommunen ble varslet om forholdet, gjennomførte kommunen en befaring. I henvendelsen som utløste befaringen ble det blant annet beskrevet følgende: - Den ukontrollerte avrenningen i forbindelse med snøsmeltingen medfører betydelig forurensingsbelastning og tilførsel av næringsstoffer til tilstøtende vassdrag (Folla). Den ukontrollerte avrenningen medfører betydelig lokal forurensing med tilgrising av naboeiendom, innkjørsel setervei, fylkesvei 29, og avrenningssonen ned mot Folla.

Må etableres et annet sted

Folldal kommune oppsummerer på følgende måte etter befaringen:

- Konklusjonen blir da at driftsopplegget slik det ble besiktiget på befaring 13. april ikke er i samsvar med de krav som foreligger i Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav. Ut fra dette har Folldal kommune nå gitt et pålegg om forurensingsbegrensende tiltak. Eiere avlandbrukseiendommen skal så snart som mulig og seinest innen 10. august fjerne all storfetalle på eksisterende lagringsplass. Videre skal det oversendes til Folldal kommune for godkjenning innen 01. juli, ny plassering avlagringsplass avmerka på kartutsnitt. Lagringsplass for storfe skal etableres på en ny plass og skal skjermes mot overflatevann.