Strøm til setrer og hytter i tre nye nettstasjoner ved Håen hyttefelt

TRE STASJONER: Tre stasjoner skal gi strøm til hytter og setrer ved Håen. Kilde: Holtålen kommune

TRE STASJONER: Tre stasjoner skal gi strøm til hytter og setrer ved Håen. Kilde: Holtålen kommune

DEL

Dekar rettshjelp As har på vegne av Trønderenergi Nett AS søkt om dispensasjon fra LNFR formålet for å plassere nye nettstasjoner i og ved Håen hyttefelt i Holtålen kommune.

Tiltaket er et ledd i nytt strømnett til eksisterende hyttefelt ved Håen samt spredtliggende setrer og fritidseiendommer inn mot Graftåsvollan i Gauldalen.

Det skal plasseres til sammen tre nettstasjoner:

Håen 1 blir plassert ved Graftåsvollan, Håen 2 ved Finnlandsvollvegen og Håen 3 som plasseres innenfor Håen hyttefeltet.

To og en halv meter høy

Hver nettstasjon opptar om lag fem kvadratmeter av terrenget, mens høyden er oppgitt å bli 2,5 meter.

Tiltaket krever imidlertid dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplan. Derfor har tiltaket vært oppe til politisk behandling i formannskapet i Holtålen kommune.

I tillegg til plassering i LNFR-området er berørt areal avmerket som hensynssone for bevaring av kulturmiljø samt hensynssone for reindrift i kommuneplanens arealdel. Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Riast/ Hylling reinbeitedistrikt er hørt i saken.

– Omsøkte tiltak skal skje i område der Riast/ Hylling reinbeitedistrikt har vår-, sommer-, høst- og høstvinterbeite. I tillegg går det flyttvei midt mellom Håen 1 og Håen 2. I uttalelse har Fylkesmannens reindriftsavdeling forståelse for at hytteeiere ønsker strøm til sine hytter og setrer. De er imidlertid skeptiske i forhold til framtidig saksbehandling i forhold til en utvikling for økt behov for fasiliteter og infrastruktur i hyttefelt og ved bruksendringer av setre i kommunen, heter det i sakspapirene til formannskapet.

Det står videre at ved et positivt vedtak gir fylkesmannen faglig råd om at arbeidene med anlegget stoppes dersom reinbeitedistriktet ber om det.

- Økt aktivitet i begrenset periode

– I forhold til nettstasjonene med tilhørende jordkabelanlegg er det grunn til å tro at tiltakets fysiske omfang ikke vil påvirke reindrifta i vesentlig grad, utover noe økt aktivitet i en begrenset periode ved bygginga av strømnettet. Reindriftsforvaltning og næring har i tidligere saker frarådet dispensasjon i forhold til økt og endret bruk i forbindelse med heving av standard og komfort på fritidsbebyggelsen i hensynssonen. Strøm til lys og oppvarming vil av flere kunne betraktes som en standardheving som fører til flere overnattingsdøgn på fritidsboligene. Dette er imidlertid ikke påpekt spesifikt i høringsuttalelsen fra reindriftsavdelingen i denne saken, skriver saksbehandler.

Politikerne fattet et enstemmig vedtak på å gi dispensasjon til nettstasjonene.

Det er satt følgende vilkår for dispensasjonen:

1. Anleggsarbeidene skal stanses dersom reindriftsnæringa ber om stans i forbindelse med flytting av rein osv.

2. Nye strømkabler skal legges som jordkabel og skal i størst mulig grad følge eksisterende infrastruktur som for eksempel veier og eventuelt gangstier. Nettstasjoner må ikke plasseres slik at de blir visuelt framtredende i kulturlandskapet eller setermiljøet. Drenering av myr skal unngås.

3. Terrenginngrep og fjerning av skog og vegetasjon skal gjøres så beskjedent som mulig. Nettstasjoner og trase for kabelgrøfter må ikke berøre kulturminner i området, jevnfør Holtålen kommunes kulturminnekart og database for kulturminnesøk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken