Gå til sidens hovedinnhold

Styret i Helse sør-øst vil ha hovedsykehus i Moelv

Et delt styre i Helse sør-øst går inn for nytt hovedsykehus i Moelv. Styreleder Svein Gjedrem måtte bruke dobbeltstemmen sin i en dramatisk avstemning.

Fredag ettermiddag vedtok styret hvor de vil ha sykehus i Innlandet i framtida. Det innebærer også et akuttsykehus i Lillehammer og elektiv sykehus i Elverum.

Saken ble avgjort med knappest mulig margin. Hovedsykehus i Moelv og hovedsykehus i Brumunddal fikk begge fem stemmer hver, og dobbeltstemmen til Gjedrem avgjorde dermed saken. Det melder NTB.

Styrets avgjørelse var i tråd med innstillingen fra den fungerende administrerende direktøren i Helse sør-øst Jan Frich og vedtaket i styret i Sykehuset Innlandet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Beslutningen går nå videre til helseminister Bent Høie (H), som tidligere har sagt at han håper på en avgjørelse før sommerferien. Deretter går saken inn i den såkalte konseptfasen, der planene finslipes ytterligere.

Høie har sagt at det et reelt alternativ til planene, et såkalt «null-pluss»-alternativ, skal utredes.

– «Null-pluss» utredes for å gi et godt nok sammenligningsgrunnlag når neste steg i beslutningene skal fattes. Det betyr også at dersom man kommer fram til at det alternativet som man nå peker på, ikke står seg, må man ta den kunnskapen inn over seg, sa Høie i en debatt i Stortinget denne uken.

Østlendingen skriver at dette er de vik­tig­ste punk­te­ne i ved­ta­ket, som ble fat­tet av fler­tal­let i Helse Sør-Øst-sty­ret:

1. Sty­ret vekt­leg­ger at be­folk­nin­gen i Innlandet skal ha gode og fram­tids­ret­te­de spe­sia­list­hel­se­tje­nes­ter. Sy­ke­hus­struk­tu­ren skal un­der­byg­ge sam­ar­beid mel­lom fle­re sy­ke­hus i nett­verk. Pre­hos­pi­ta­le tje­nes­ter skal vi­de­re­ut­vik­les i nært sam­ar­beid med pri­mær­hel­se­tje­nes­ten. Lo­kal­me­di­sins­ke sentra, dis­trikts­psy­kiat­ris­ke sentra og po­li­kli­nis­ke tje­nes­ter in­nen psy­kisk hel­se­vern for barn og unge skal styr­kes og gi til­gjen­ge­li­ge tje­nes­ter de­sen­tralt. Be­folk­nin­gen skal møte en kunn­skaps­ba­sert og ny­ska­pen­de hel­se­tje­nes­te og det skal være en lik til­nær­ming til ar­bei­det med pa­si­ent­sik­ker­het, kva­li­tet og hel­het­li­ge pa­si­ent­for­løp.

2. Ar­bei­det med vi­de­re­ut­vik­ling av Sykehuset Innlandet HF skal vi­de­re­fø­res i kon­sept­fase hvor føl­gen­de sy­ke­hus­struk­tur leg­ges til grunn:

A. Mjøs­sy­ke­hus med en sam­ling av spe­sia­li­ser­te funk­sjo­ner in­nen so­ma­tikk, psy­kisk hel­se­vern og tverr­fag­lig spe­sia­li­sert rus­be­hand­ling, lo­ka­li­sert til Mo­elv.

B. Stort akutt­sy­ke­hus med gas­tro­kir­ur­gi, or­to­pe­disk kir­ur­gi, fø­de­til­bud og akutt indremedisin lo­ka­li­sert i Lillehammer.

C. Elek­tivt sy­ke­hus med ind­re­me­di­sinsk pro­fil, dag­kir­ur­gi og ska­de­po­li­kli­nikk lo­ka­li­sert i El­ve­rum sam­men med en sam­hand­lings­are­na og ny luft­am­bu­lan­se­base.

D. Akutt­sy­ke­hus på Tyn­set med da­gens virk­som­hets­inn­hold, styr­ket med mer elek­tiv kir­ur­gi.

E. Lo­kal­me­di­sins­ke sentra lo­ka­li­sert til Nord-Gud­brands­dal, Vald­res og Ha­de­land.

F. Dis­trikts­psy­kiat­ris­ke sentra og po­li­kli­nis­ke tje­nes­ter in­nen psy­kisk hel­se­vern for barn og unge lo­ka­li­sert til El­ve­rum, Ha­mar, Gjøvik, Lillehammer, Tyn­set, Otta, Vald­res og Ha­de­land.

Det skal i kon­sept­fa­sen ut­re­des om det kan leg­ges ind­re­me­di­sins­ke akutt­funk­sjo­ner til det elek­ti­ve sy­ke­hu­set i El­ve­rum for opp­taks­om­rå­det som i dag har sy­ke­hu­set i El­ve­rum som sitt lo­kal­sy­ke­hus.

3. Sty­ret vi­ser til at det i kon­sept­fa­sen skal ut­re­des et re­elt null­al­ter­na­tiv (null-pluss­al­ter­na­tiv), jevn­før Vei­le­der for tid­lig­fa­sen i sykehusbyggprosjekter. Vi­de­re skal mu­lig­he­ter for trinn­vis ut­vik­ling be­ly­ses.

4. Plan­leg­gings­ram­men for etab­le­ring av ny sy­ke­hus­struk­tur er 8,65 mil­li­ar­der kro­ner (2018-kro­ner). Sty­ret tar til et­ter­ret­ning at vi­de­re­ut­vik­ling av Sykehuset Innlandet HF vil med­fø­re ve­sent­li­ge øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for hel­se­fo­re­ta­ket. Det leg­ges til grunn at Sykehuset Innlandet HF både i pe­ri­oden før og et­ter byg­ge­pe­ri­oden bed­rer det øko­no­mis­ke re­sul­ta­tet, og at det i kon­sept­fa­sen ut­ar­bei­des kon­kre­te be­reg­nin­ger av øko­no­misk bæ­re­ev­ne og over­sikt over ge­vins­ter.

5. Sty­ret ber ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør ut­ar­bei­de man­dat for kon­sept­fa­sen og fram­leg­ge det­te for sty­ret.

6. Sykehuset Innlandet HF må ar­bei­de med pla­ner for god drift, re­krut­te­ring og opp­rett­hol­del­se av kom­pe­tan­se i mel­lom­fa­sen fram til etab­le­ring av ny sy­ke­hus­struk­tur. Pla­ne­ne må være ba­sert på opp­da­ter­te ri­si­ko- og sår­bar­hets­ana­ly­ser.

Kommentarer til denne saken