Innstillingen fra administrasjonen, om vedtaket om at gågate ikke kan påklages, er tåkelegging. Det handler ikke om dette er et enkeltvedtak eller en forskrift. Det handler om vedtaket i formannskapet er lovlig vedtatt, eller ikke.

Om det er en forskrift eller et enkeltvedtak er uvesentlig. Det kommunedirektøren skriver om enkeltvedtak og forskrift er korrekt nok, men også helt feil. Hun starter en fotballkamp, med andre omgang. Det er meg bekjent ikke helt etter reglene. Her virker det som det er viktigere å skåne vedtaket i formannskapet, enn å utrede lovgrunnlaget for hva som er et gyldig vedtak. Er det en forskrift stilles det i Forvaltningslovens §37 strenge krav til høringsinstituttet og at det angis nøyaktig hva forskriften gjelder. Det gjøres det definitivt ikke i områdeplanen, som kommunedirektøren viser til.

Brudd på demokratiske prinsipper

Å dure fram slik formannskapet har gjort er brudd på viktige demokratiske prinsipper. Ordføreren oppfordrer til dialog. Ja dialog er viktig og bra, men i noen prosesser må dialogen komme før et vedtak blir fattet. Etterpå blir det lett en skinnprosess, og det er nettopp for å sørge for involvering at Plan- og bygningsloven er så detaljert når det gjelder høringsinstituttet.

Kommunedirektøren avviser at kommunen må forholde seg til Plan- og bygningsloven. Det er ganske oppsiktsvekkende når regulering til gågate er eksplisitt nevnt i veilederen til Plan og bygningsloven med henvisning til §12-5. Hvorfor går en rekke kommuner og byer veien om reguleringsplaner og høringer når det gjelder innføring av gågater? Formannskapet har henvist til at de har skiltmyndighet. Det er helt riktig, men det betyr ikke at de kan gjøre hva de vil. Hensikten til de som stemte for impulsvedtaket om gågate, var helt sikkert det beste. Helårs gågate kan være fint. Men i all respekt for entusiasmen, et vedtak som påvirker en rekke ulike interesser som næring, trafikksikkerhet, beredskap, parkeringsforhold, eiendomsrett mm. må utredes og høres.

Ingen redningsplanke

Områdeplanen dukker opp i innstillingen til kommunedirektøren. Der står det at; gata er regulert til gatetun og kan benyttes som kjørevei, fortau eller gågate. Det tolker kommunedirektøren dithen at formannskapet fritt kan beslutte at det blir helårs gågate.

Så kommer det en merkverdig logikk: - Det at kjørevei og gågate skal ha alternerende bruk betyr at formålet ikke kan kombineres. Ut ifra dette mener kommunaldirektøren at vedtaket er lovlig. Men dette er en logisk feilslutning. Greia er jo nettopp at man med helårs gågate fraviker annen bruk. Det er ikke tema i planen som kommunedirektøren viser til. Saken er derfor ikke opplyst i henhold til det som kreves. Ellers henviser kommunen selv flere ganger til Plan- og bygningsloven i det aktuelle dokumentet. Litt merkelig at den nå plutselig er irrelevant.

Helårs gågate krever en omregulering. Det bør kanskje også stilles spørsmål om skillet mellom politikk og administrasjon er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken? Formannskapet bør på kommende møte, i respekt for lokaldemokratiet nullstille vedtaket og beslutte en reguleringsprosess i tråd med Plan- og bygningsloven.