Formannskapet skal behandle saken i sitt møte tirsdag. Bakgrunnen er at det i januar ble det lyst ut ledige barnehageplasser fra høsten 2022. 16 nye søkere ville ha plass i Elvland barnehage og to nye søkte plass i Haltdalen barnehage. Sju av de nye søkerne i Elvland barnehage har ikke rett på plass i henhold til barnehageloven, og i Haltdalen gjelder dette ett barn. Det er søkt plass for disse barna fra midten av desember til ut april 2023.

- Både Elvland og Haltdalen barnehage har nok areal til å tilby barna plass. I Haltdalen har de også tilstrekkelig med personell til å innvilge søknaden. I Elvland må det ekstra personalressurser til for at barna skal få plass. Dette medfører ekstra kostnader fra januar 2023, skriver kommunedirektøren i saksutredningen.

Der går det videre fram at kommunen ikke har plikt til å tilby disse barna en barnehageplass.

- Samtidig har kommunen tidligere strekt seg langt for å tilby barnehageplass for alle som har søkt. Dette er i tråd med politiske føringer og ønsket om å få flere innbyggere til kommunen, heter det videre.

Å tilby plass til de barna som ikke har rett på plass utløser kostnader til ekstra personalressurser.

- Det må tilføres to barne- og ungdomsarbeidere/assistenter fra januar og ut juli. Det tilsvarer en kostnad på 600.000 kroner ut barnehageåret. Prognoser viser at det i 2022 blir født mange barn både i Ålen og Haltdalen. Dette vil ha betydning for drift av barnehagene fra høsten 2023. Det er få skolestartere høsten 2023 og de barna som kommer inn teller to plasser. Dette vil ha betydning for både arealkrav og personalressurser. En antar derfor at behov for ekstra ressurser også vil gjelde fra høsten 2023, skriver kommunedirektøren i saksvurderingen, og ber om at formannskapet tilfører de 600.000 kronene som trengs til Elvland barnehage.