Fylkesmannen i Hedmark ber rådmannen i Tynset om en orientering vedrørende situasjonen i pleie- og omsorgstjenestene, med særlig vekt på hjemmetjenestene, etter at helsepersonell i hjemmetjenesten i et brev 13. november kommer med klager på arbeidsmiljø, avvikshåndtering og kvalitet på tjenestene til brukerne.

Fylkesmannen ber om at punktene i klagen som omhandler manglende håndtering av avviksmeldinger og brudd på kvalitetsforskriften omtales spesielt.

Fylkesmannen ber om å få redegjørelsen innen 18. desember i år.

Seksjonssjef Arne Throndsen sier til Retten at det er forhold i klagen fra de ansatte i hjemmetjenesten i Tynset som ligger utenfor fylkesmannens område.

– Forholdene som dreier seg om arbeidsmiljø og mulig brudd på arbeidsmiljøloven faller ikke inn under Fylkesmannens område, skriver seksjonssjef Arne Throndsen og seniorrådgiver Irene Imingen i brevet til Tynset kommune.

– På bakgrunn av kommunens redegjørelse, avgjør vi om det er grunnlag for å reise tilsynssak mot kommunen, forklarer Throndsen.