Sekretariatet mener rovviltnemndene ikke hadde nye opplysninger, og ikke kunne vedta ekstra ulvekvote

ULVER: 
To voksne hannulver på Langedrag.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

ULVER: To voksne hannulver på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto:

Tirsdag behandler rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold klagene på ekstrakvoten de ga utenfor ulvesonen.

DEL

Saken er lagt fram uten innstilling fra sekretariatet, som er miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen. Sekretariatene mener det heller burde kommet en anmodning til Klima- og miljødepartementet om høyere kvote, og ikke et faktisk vedtak i nemndene.

Det kom flere klager på at nemndene ga en ekstrakvote på fire ulver i forbindelse med vinterens lisensfelling. Disse klaget: WWF, Naturvernforbundet, Rovviltets Røst, NOAH, Glommen skog, Norges Miljøvernforbund, samt flere privatpersoner.

Klageren må ha en viss tilknytning til saken for å ha klagerett, går det fram av saksutredningen. Privatpersoner anses ikke å ha en slik klagerett, og derfor mener sekretariatene at klager fra privatpersoner ikke skal behandles.

De ulike naturvernorgansiasjonene mener lisensfelling må stanses inntil klagesaken er avgjort, de mener det ikke er faglig eller juridisk grunnlag for noen ny kvote, og de mener at nemndene ikke hadde myndighet til å fatte vedtak om ekstrakvote. De motsetter seg også en utvidelse av fellingsperioden.

Glommen skog mener tilleggskvoten er for lav, og ber om at departementet dobler den til åtte. De uttaler også at det er viktig at vandrende ulv tas ut for å hindre etablering utenfor sonen.

Norges miljøvernforbund nevner også de vandrende ulvene, og sier at de ikke bør skytes, da de kan bidra til å styrke det genetiske mangfoldet.

Bakgrunnen for klagen er at rovviltnemndene i region 4 og 5 i et møte 29. januar vedtok en tilleggskvote på fire dyr utenfor ulvesonen. Nemndene mente selv de kunne fatte vedtaket, gjennom at de anså at det var nye opplysninger i saken. Blant disse nye opplysningene var at den opprinnelige kvoten på 12 raskt ble fylt, at flokkene i Mangen og Hobøl ikke ble tatt ut, og at det er bekreftet nyetablering av ulvepar inne i ulvesonen. Nemndene ba også departementet om at lisensfellingsperioden må utvides med én måned slik at fellingen kan pågå ut april måned.

31. januar varslet departementet at de vil foreta en juridisk gjennomgang av vedtaket nemndene fattet. Departementet mener det er usikkert om vilkårene er oppfylt for at nemndene kunne fatte sitt nye vedtak. Departementet slo for øvrig fast at de ikke ville gi klagene oppsettende virkning. Det betyr at det ikke er stans i jakta i påvente av sakens utfall.

Om myndigheten til å vedta tilleggskvote slik nemndene gjorde, skriver sekretariatet at det hadde ikke nemndene myndighet til - fordi det egentlig er Klima- og miljødepartementet som har fattet vedtak i saken, gjennom klagebehandlingen på den opprinnelige kvoten. Sekretariatene mener det ikke var nye opplysninger nemndene la til grunn, og sier at det gjeldende vedtaket i saken er KLDs vedtak i klagesaken.

Tirsdag 26. februar møtes de to nemndene på Hamar for å behandle klagene på tilleggskvoten.

Artikkeltags