Det vakte reaksjoner at statsråden var i nærkontakt med de rundt tre uker gamle ulvevalpene.

Mattilsynet ønsker å vite hvordan merkingen ble gjennomført, og om det er foretatt registreringer i etterkant.

– Vi ønsker også SNOs synspunkter på om slik kontakt mellom mennesker og ulvevalper kan medføre at ulver tilvennes mennesker på en måte som gjør dem mindre fryktsomme overfor mennesker senere i livet, skrev Johan Teige i Mattilsynet i brevet til SNO.

Mattilsynet ber SNO om rapport etter ulveregistreringen Elvestuen var med på

Mattilsynet fikk bekymringsmeldinger etter merkingen, og i én av henvendelsene skriver melderen at vedkommende mener det er brudd på dyrevelferdsloven at ulvevalper blir tatt i av mennesker.

Nå har SNO svart Mattilsynet, og i brevet som er undertegnet av SNO-direktør Pål Prestrud og seksjonsleder Lars Bendik Austmo, står det at det siden 2005 har vært vanlig å gjøre hikontroll av valpekull av ulv der en eller begge foreldrene er forvaltningsmerket.

SNO forklarer at kontroll av ulvevalper på hi gjøres når valpene er rundt tre uker gamle.

– Ved denne alderen er de robuste nok til å håndteres, kommenterer SNO.

Kontrollen på hi gjøres som en del av bestandsovervåkningen og dokumentasjonen av valpekull, antall ulv og innsamling av DNA.

SNO bruker GPD-posisjoner fra én eller begge av foreldredyra for å lokalisere hiplassen. I de aller fleste tilfeller er det snakk om en sekundær hiplass.

– Om foreldrene er sammen med valpene på tidspunktet man ankommer hiplassen, trekker disse bort fra valpene, ofte uten at man ser eller hører noe til de voksne ulvene. De voksne ulvene holder seg borte fra hiplassen så lenge kontrollen foregår, skriver SNO.

De forklarer videre at valpene løftes ut av hiet og holdes rolig til alle er kjønnsbestemt, veid, målt, avfotografert og tatt DNA-prøver av i form av noen hår fra ryggen til hver valp.

– Kontrollen på hiet tar normalt mellom 30 og 60 minutter alt etter hvor mange valper det er og hvordan de er tilgjengelige på hiet, forklarer SNO.

SNO redegjør også for at de som er med på kontrollen går samlet inn og ut av hiplassen, og forholder seg stille og rolig mens kontrollen pågår.

– Foreldrene kommer tilbake til valpene etter at kontrollen er over og folk har forlatt hiplassen, forteller SNO.

Det går også fram av brevet at foreldrene starter flytting av ungene til en ny hiplass når de kommer tilbake. Forflytning og reaksjonsmønster følges opp i etterkant via GPS-posisjoner fra foreldrenes halsband.

– Dette ble også gjort i Letjenna i år. Det ble ikke registrert noen avvikende/unormal adferd i etterkant av kontrollen, oppsummerer SNO.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt ulv kan tilvennes mennesker gjennom kontrollene, svarer SNO at man ikke kjenner til noen tilfeller av habituering, hverken av valper eller voksne etter slike kontroller.