Ifølge referansegruppeleder Thorleif Thorsen, ble det informert om at Uthusprosjektet ikke skulle unntas anbudsprinsippet på et møte i referansegruppa før jul. Arbeidets Rett er videre kjent med at det også er informert skriftlig om dette til håndverkerne.

I brev fra Røros kommune før jul vises det til at det har foregått en prosess for å definere Uthusprosjektet som et FoU-prosjekt, og at det etter et møte som rådmannen, teknisk sjef, byggeleder og prosjektleder hadde med selskapet Abakus, ble bestemt at det ikke kunne gjøres unntak for Uthusprosjektet.

Internt møte

– På bakgrunn av dette har Røros kommune ved rådmannen besluttet at regelverket for offentlige anskaffelser også vil omfatte Uthusprosjektet, heter det i brevet.

Videre opplyses det om at det skal være et internt møte den 21. desember, der en skal starte arbeidet med å legge løpet for det nye Uthusprosjektet. Røros kommune vil sette i verk tiltak opp mot håndverkerne om hvordan de skal forholde seg til det nye systemet.

Politikerne var uvitende

Formannskapsmedlem Reidun Roland ble kjent med endringene for Uthusprosjektet denne uka.

– Min første reaksjon var at her har administrasjonen gått ut over sine fullmakter, hvis det viser seg at dette er bestemt slik jeg er gjort kjent med gjennom håndverkermiljøet. De opplyser at de har mottatt et brev fra administrasjonen som var sendt den 18. desember. Dersom det ikke er endelig bestemt likevel, er det svært beklagelig at administrasjonen går ut og uroer ei hel gruppe unødig før en sak har vært til politisk behandling.

– Først får jeg høre om dette «på gata» og deretter ser jeg det i media onsdag. Det liker jeg dårlig. Det foreligger et formannskapsvedtak fra i fjor vår, og dette er en stor prinsipiell sak og ikke noe som administrasjonen kan forandre gjennom noe delegasjonsreglement. En burde sørget for at formannskapet var orientert fra første stund når saken kom opp igjen.

– Nå har jeg sett i Arbeidets Rett at rådmannen sier han skal redegjøre om saken i februar, og formannskapet ble videre informert om det på formannskapsmøte torsdag. Jeg fastholder like fullt at det burde vært gjort på et tidligere tidspunkt, understreker Reidun Roland.

Roland poengterer at hun er svært bekymret over at Riksantikvaren kan trekke tilbake alle tilskudd, dersom ordningen forandres.

– Nå har vi en ordning, med et solid kvalitetsstempel, som brukes i hele landet og på Svalbard. Vi må sikre at det opprettholdes like høy kvalitet i framtida.