Skal øke kunnskapen om verdiskapingen i beitenæringa øst for Glomma

Illustrasjonsfoto, utmarksbeite

Illustrasjonsfoto, utmarksbeite

Tolga, Tynset og Rendalen kommuner ønsker å vite mer om beitenæringa og hvilke verdier som skapes når arealene brukes til beite. Kommunene har derfor søkt, og fått tildelt UTmidler fra Fylkesmannen i Hedmark for å gjennomføre forprosjektet.

DEL

- Beitenæringa betyr mye for inntektsgrunnlaget i disse kommunene og vi ønsker å vite mest mulig om hele denne verdikjeden, sier de tre ordførerne.

Kommunene har leid inn Rørosregionen Næringshage til å lede forprosjektet.

Økt kunnskapsgrunnlag

Ordførerne i Tolga, Tynset og Rendalen utgjør en del av arbeidsgruppa som skal jobbe med forprosjektet sammen med beitenæringa og landbrukskontorene. I tillegg skal det jobbes parallelt med skadefellingsprosjektet som er aktivt.

- Vi mener det nå er viktig å få alle fakta på bordet, sier ordførerne som er opptatt av at verdiskapingsperspektivet må fram i lyset.

Beitenæringa utgjør mye av verdiskapinga i de tre kommunene og vi vet også at primærnæringa generelt skaper store verdier lenger ut i verdikjedene når en tar med videreforedling.

- Vi ønsker derfor å få mer kunnskap om hvilke verdier som faktisk skapes ved å bruke utmark og beiteområder, sier ordfører-trioen.

Rørosregionen Næringshage er engasjert av de tre kommunene for å samle inn og koordinere fakta og informasjon i prosjektet. Guri Heggem er prosjektleder.

Beitenæringa viktig verdiskaper

Prosjektet er definert som et forprosjekt og består i hovedsak av å innhente informasjon og å avdekke status. Beitebrukere skal intervjues og kartlegges, i tillegg skal det gjøres en verdivurdering ved hjelp av tall og statistikk fra Fylkesmannen og fra Nibio.

Forprosjektet skal om mulig peke videre i retning av et hovedprosjekt der ressursutnyttelse i beiteprioriterte områder er viktig.

Forprosjektet skal koble seg på skadefellingsprosjektet som i sommer har vært gjennom den verste beitesesongen sett i forhold til tap av beitedyr tatt av ulv.

- Oppi all faktainnsamling må vi også huske på at vi er mennesker oppi dette. Mange har stått overfor store tap og vært vitne til mye vondt denne sesongen. Med å få fram alle fakta på bordet ønsker vi å øke bevisstheten rundt beitenæringa som viktig verdiskaper også for framtida, avslutter ordførerne.


Artikkeltags