Blanke ark er et prosjekt i Holtålen kommune om organisering, roller og tidsbruk i kommunen. Bakgrunnen for prosjektet er kommunens økonomiske utfordringer og en framtidig bemanningskrise med mangel på de fleste typer arbeidskraft.

– Målet er at en ved gjennom tiltak initiert i prosjektet og andre ting, skal kommunens driftsøkonomi styrkes med fem millioner 2022-kroner. Dette skal skje igjennom lavere bemanning, som igjen vil redusere sårbarheten med mangel på arbeidskraft, står det i prosjektbeskrivelsen.

Endringstenkning må til

Tidligere er det gjennomført en omfattende kartlegging av arbeidsoppgaver og disponering av arbeidstid, og det er bestemt en rekke tiltak som skal prioriteres videre.

Det er satt ned elleve arbeidsgrupper som jobber med ulike tema, og ifølge kommunedirektøren har det vært betydelig aktivitet i gruppene i løpet av året.

– Det er iverksatt og identifisert en rekke tiltak i hele organisasjonen. Dette er veldig positivt. Det er noe ulikt hvor langt de ulike gruppe har kommet. Målet har hele tiden vært å tilnærme seg utfordringene med å se på endrede arbeidsmåter og oppgaver. Noen grupper synes fortsatt å følge «sparesporet», og har i liten grad tatt endringstenkning inn over seg, selv om en vet at en del virksomheter er veldig styrt av rammer og regler, skriver kommunedirektøren i en sak til kommunestyret.

Ingen ressurser satt av til prosjektet

En annen erfaring som er gjort gjennom prosjektet er at det er satt av for lite ressurser til å drive prosessene tiltakene krever, nemlig ingenting.

– Det er vanskelig både for enhetsledere og sentral ledelse å prioritere dette høyt nok i hverdag som består av daglig drift. En vil derfor foreslå at en tar sikte på avsette inntil en million kroner til dette i 2023, for å kunne ha nok trykk på prosessene.

Målet for prosjektet var en sluttrapport i 2022, men det er ikke realistisk.

– Tidshorisonten for prosjektet må som et minimum utvides et år ut 2023. Så må man fortløpende vurdere om dette er tilstrekkelig.