Gå til sidens hovedinnhold

Viser til tamrein i Forollhogna villreinområde: - Hvilke betenkeligheter gjør kommunen seg om at det nå befinner seg tamrein innenfor grensene til Forollhogna villreinområde?

Til kommunestyremøtet på Os i forrige uke stilte Senterparti-representant Erik Lillebakken grunngitt spørsmål til møteleder.

- I tillegg til den årelange konfliktsituasjonen mellom tamreindrift og jordbruket østover i Os kommune, har vi de siste årene sett en tendens av at tamrein i økende grad trekker inn i kommunen også lenger nord på senhøsten, mer eller mindre langs hele fylkesgrensa, innleder Lillebakken.

Han viser til at det per dags dato (17.11) befinner seg flokker av tamrein helt ned til Øvre Dalsbygdvei og setervoller i Kjurrudalen, beitende på viktige innmarksområder som er særlig utsatt på denne tida av året.

- Mengden dyr har som sagt eskalert de siste årene, og de siste ukene, mener Lillebakken.

Han mener konfliktnivået er tilsynelatende lavt per dags dato, men erfaringsmessig kan situasjonen eskalere.

- Som kommune i ett av Norges 10 Nasjonale villreinområder (og 22 Villreinområder) og grenseområde til tamreinområde, har Os kommune et særskilt ansvar for å ta vare på villreinen i Forollhognavillreinområde. Pr. dags dato befinner det seg tamrein innenfor de definerte grensene til villreinområdet, og vi har tidligere sett at individer har trekt helt inn i dagens kjerneområder for villrein i Forollhogna. Henvendelsen og spørsmålene er på ingen måte ment for å bagatellisere den årelange problematikken østover i kommunen, men heller å sette fokus på problematikken i Os kommune under ett.

Lillebaken ba derfor om svar på følgende to spørsmål:

• Hva gjør Os kommune for å bistå situasjonen i Dalsbygda (og øvrige områder nord for«prosjekt-/dialog-området» østover i kommunen) både på kort og lang sikt?

• Hvilke betenkeligheter gjør kommunen seg om at det nå befinner seg tamrein innenfor grensene til Forollhogna villreinområde?

Til det første spørsmålet svarer ordfører Runa Finborud at Os kommunes ansvar for villreinen i Forollhogna villreinområde utøves fortrinnsvis gjennom Villreinnemda, der varaordfører er leder og gjennom kommunens arealforvaltning.

- Villreinnemda har påpekt utfordringene med tamrein over lengre tid til Statsforvalteren i Trøndelag. Nemda hadde befaring med leder i reinbeitedistriktet og flere i september. Det er utfordringer med sperregjerdet som går fra Glåmos til Rugldalen. Kritiske punker er åpnegrinder på Rugldalen og undergangen på Glåmos. Det ses på som vesentlig å optimaliseresperregjerdet, informerer Finborud.

Til det andre spørsmålet sier hun: - Det medfører fare for sammenblanding mellom tamrein og villrein, noe som ikke skal skje. Forollhogna Villreinområde er et av landets mest produktive villreinområder med høy kalveproduksjon og høye slaktevekter. Et område med høy nasjonal verdi. I tillegg vil det gi negative konsekvenser for landbruksdrifta i området med blant annet skader på dyrkamark.Klimaendringer gjør at østlige områder i Forollhogna sannsynligvis får større betydning for villreinstammen, spesielt med tanke på vinterbeitet. Det blir mer is i vestlige områder. Villreinnemda arbeider for å inkludere Rørosområdet, slik at det bli felles forvaltning, sier Finborud.

Kommentarer til denne saken