Fylkeskommunens oppgaver

Av
DEL

MeningerHedmark og Oppland blir nå til Innlandet fylkeskommune, innsigelserfra begge fylker til tross. Regionreformen med «robuste regioner»ble begrunnet med at flere oppgaver da kunne overføres fra staten.Så langt har vi ikke sett alt for mye av nye oppgaver, ogfylkessammenslåingen i Innlandet koster flere hundre millioner.Noen synergier vil sikkert kunne hentes ut, men det vil ta lang tidfør verdien av disse overskrider kostnadene. En debatt har pågåttom fylkeskommunens oppgaver er tilstrekkelige til å opprettholdefylkeskommunen som forvaltningsorgan, og om ikke større kommunerkunne ha overtatt mange av oppgavene. Store og befolkningstettekommuner kan mestre videregående opplæring (VGO), enten alene elleri interkommunalt samarbeid. Men mange områder har et for tyntbefolkningsgrunnlag til å gi et variert videregåendeundervisningstilbud, noe både elevene og samfunnet generelt viltape på. Foruten VGO steller fylkeskommunen med samferdsel,tannhelse, folkehelse, kultur, kulturminner, næringsutvikling mm. Iden regionale utvikling har fylkeskommunen et hovedansvar.Fylkeskommunen er ofte høringsinstans for nasjonal politikk, særligstatlig infrastruktur. Fylkeskommunene samarbeider i ulike nettverkog organisasjoner, både på regionalt, nasjonalt og til delsinternasjonalt nivå. Hedmark og Oppland fylkeskommuner er ogsåmedeiere i flere selskaper, bl.a. Eidsiva Energi. Forøvrig harfylkespolitikerne en viktig ombudsrolle gjennom å ta opp spørsmålog saker. Fylkeskommunen matcher det sivile samfunn på fylkesnivå,enten det er brukerorganisasjoner og organisasjoner innennæringsliv, frivillighet og kultur. Disse organisasjonene er oftegodt fungerende på fylkesnivå. Det kan dreie seg om fordeling avmidler til ulike tiltak, eller for å påvirke opp mot statligemyndigheter. Et utviklingstrekk er økende utbredelse av NGO’er,(nongovernmental organisations), også på fylkesnivå. Dette kan væremiljøorganisasjoner eller ulike interesseorganisasjoner medvarierende makt innen meningsdannelse og beslutningsprosesser. Idenne sammenheng er det viktig at det regionale folkevalgte nivåikke taper terreng. Alternativet til det fylkeskommunaleforvaltningsnivået vil være større press på kommunesammenslåingerog at flere oppgaver vil bli overført Fylkesmannen, som vil gi merembetsmannsstyring på bekostning av folkevalgt styring.Senterpartiet mener at makta kommer fra folket, og at de som gistillit til å forvalte politisk skjønn, fortrinnsvis bør velgesgjennom demokratiske valg. Derfor trenger vi fylkeskommunen!Senterpartiet vil være garantist for demokrati og folkestyre!

Artikkeltags