Hvordan brukes flyktningmillionene?

Flyktninger: Teame og Simon er to av flyktningene Tynset kommune har bosatt det siste året, og som er en del av introduksjonsprogrammet ved Tynset opplæringssenter.                                                           FOTO: Eirik Røe

Flyktninger: Teame og Simon er to av flyktningene Tynset kommune har bosatt det siste året, og som er en del av introduksjonsprogrammet ved Tynset opplæringssenter. FOTO: Eirik Røe

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KommentarTynset kommune har i 2016 budsjettert med 17 millioner i statlige tilskudd for å ta i mot flyktninger. Mot slutten av året viser anslaget at kommunen vil motta 23,7 millioner kroner inneværende år, nesten sju millioner mer enn budsjettert. I 2017 budsjetterer kommunen med 26,8 millioner i årlig statstilskudd. Det er dermed den tredje største inntektsposten på budsjettet, og mer enn kommunen tjener på eiendomsskatt.

I Tynset kommune har man valgt å sette pengene som følger med bosetting av flyktninger på disposisjonsfond. Derfra fordeles pengene til integreringsarbeid i de ulike sektorene, Tynset Opplæringssenter, Tynset ungdomsskole, Tynset barneskole, NAV-sosialtjenesten og barnevernet.

Fra 50 til 132 flyktninger

Kommunen mottar statlige tilskudd, beregnet for hver bosatt flyktning, i en periode over fem år. I 2010 mottok Tynset kommune tilskudd for 50 flyktninger. I 2016 er tallet 132. I samme takt øker antall elever på introduksjonsprogrammet ved Tynset Opplæringssenter. I 2011 var det 22 introduksjonsdeltakere ved skolen. Siden har antallet økt til 25 (2012), 26 (2013), 28 (2014), 40 (2015) og 56 (oktober 2016). Antallet er raskt økende. I løpet av kort tid vil det være 60-70 introduksjonsdeltakere i Tynset kommune, hvor flere av disse har særskilte behov.

Introduksjonsprogrammet er en lovpålagt tjeneste for kommuner som bosetter flyktninger. Selv om antall flyktninger på introprogrammet har nær tredoblet seg siden 2011, har antall årsverk knyttet til tjenesten vært stabilt.

I mars vedtok kommunestyret bosetting av inntil 60 flyktninger de to neste årene:

LES SAKEN: – Vi har et moralsk ansvar 

Under normen

Fram til sommeren 2016 har to årsverk vært knyttet til bosetting og introavdelingen. Fra og med i høst er 4,3 årsverk knyttet til bosetting og introduksjonsprogrammet. Disse årsverkene skal blant annet dekke bosetting av flyktninger, være rådgiverapparat, følge opp alle innvandrere i Tynset kommune, være ansvarlig for introduksjonsprogrammet, ha oppfølging av språktreningsplasser og søke om tilskudd.

Til introduksjonsprogrammet på mellom 60 og 70 elever har kommunen 1,5 rendyrket programveilederårsverk. Den nasjonale normen er 15-20 deltakere per programveilederårsverk. Alle deltakere har behov for rådgivertjeneste for å komme seg i arbeid.

I forrige uke kunne du i Arbeidets Rett lese om to av deltakerne på introduksjonsproframmet, flyktningene Teame og Simon fra Eritrea. Begge ønsker sterkt å jobbe, men uten økonomisk støtte til fagkurs er de ikke kvalifiserte for arbeidsmarkedet.

Pengene som kunne hjulpet Teame og Simon ut i arbeidslivet har Tynset kommune på fond.

LES SAKEN: Får ikke jobb uten støtte til fagkurs

I 2017 har helse- og omsorgsstjenesten et behov for å få tilført sektoren 7,9 millioner. Det er ikke unaturlig at deler av pengesummen som kommunen mottar for å bosette flyktniger, brukes til å dekke underskudd i andre sektorer. Det er heller ikke noe ulovlig i dette, da integreringstilskuddet er frie midler for kommunen.

MEN. I tildelingsreglene og formålet med tilskuddsordningen heter det: Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv.

Å bosette flyktninger medfører et moralsk ansvar. Dette er de ansatte nærmest flyktningene som kjenner mest på. Når de ansatte varsler at de ikke lenger klarer å dekke behovet med budsjettet de har til rådighet i dag, burde både politikere og adminstrasjonen lytte.

Hvor er millionen?

Ved behandlingen av budsjettet i fjor vedtok kommunestyret å styrke arbeidet med flyktninger med 1 000 000 kroner. Men når man ser på virksomhetsplanen for 2017 er budsjettrammen den samme som i 2016, 3 356 000 kroner. Hvor er det blitt av millionen som skulle gå til styrking av arbeidet med flyktninger?

Les saken fra budsjettbehandlingen i fjor: Nattevakt på Enan

Høsten 2015 vedtok kommunestyret ny organisering av Tynset Opplæringssenter. I Tynset kommune ligger budsjettet for bosetting av flyktninger under NAV, mens ansvaret ligger hos Tynset Opplæringssenter. I hvilken grad er vedtaket om administrative grep for å finne strukturer som utnytter kompetanse og ressurser på en god måte, fulgt opp?

Politikerne i Tynset skal nå behandlet budsjettet. Det er på sin plass å stille noen spørsmål rundt hvordan flyktningmillionene forvaltes. Det skylder de flyktninger som Simon og Teame, og ansatte som jobber på spreng for at kommunen skal opprettholde sitt gode rykte på integrering.

Artikkeltags