Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er så frustrert, forundret og forbannet over regjeringen Solbergs håndtering av ulveforvaltningen, at vi nå tar fram utestemmen for å få fram vårt budskap.

Et bredt flertall på Stortinget ble i sommer enige om et nasjonalt bestandsmål for ulv. Siste offentlige registreringer av ulvebestanden viser at vi ligger godt over det vedtatte bestandsmålet.  Rovviltnemndene åpnet derfor opp for et uttak av ulv for å balansere den norske ulvebestanden på det nivået Stortinget har bestemt at det skal ligge.

I 12. time, bokstavelig talt, avlyser regjeringen det planlagte uttaket av ulv innenfor ulvesonen. Vedtaket er endelig. Dette skjer tett opp mot jul og den planlagte jaktstarten 1. januar, noe som forsterker frustrasjonen og øker konfliktnivået. Tilbake står et parkert Storting, rovviltnemnder uten reell innflytelse og et stort korps av frustrerte jegere, rettighetshavere og andre som har lagt ned et betydelig stykke arbeid for å planlegge slik at ulvejakta skulle foregå både kontrollert og like humant som annen jakt.

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil gi følgende klare melding til regjeringen Solberg:

1.            Vi er frustrerte: Reservatpolitikk har aldri ført noe godt med seg.

Konsekvensene av regjeringens politikk er at vi nå etablerer et reservat i indre strøk på Østlandet, der normale tilstander ikke gjelder. Mange jaktformer feies bort og hensynet til folks livskvalitet forringes. I Norge har vi rike tradisjoner for å forvalte naturen der mennesket inngår som en naturlig del av det hele. Viltet høstes ved bruk av jakt i tråd med lange tradisjoner. Det er en konfliktdempende strategi. Deltagelse i forvaltningen gjennom jakt skaper forståelse hos borgerne for naturforvaltningen, bygger opp rundt livskvaliteten for de som har valgt et liv utenfor byene, og det stimulerer til lokal næringsutvikling for grunneierne. Det motsatte regimet er nå dessverre i ferd med å etablere seg innenfor ulvesonen. Regjeringens ulvereservat avler fortvilelse og frustrasjon for de som berøres.

2.            Vi er forundret: Saksbehandling til strykkarakter i departementet.

Klima- og miljødepartementets saksbehandling fram mot stortingsbehandling er slett. Vurderingsgrunnlaget og lovgrunnlaget viser seg å være altfor dårlig avklart og kommunisert mot Stortinget. Dermed har våre øverste folkevalgte på Stortinget fattet et vedtak som ikke lar seg gjennomføre i praksis, ifølge regjeringens vurdering i ettertid.

NJFF krever nå at Stortinget tar fatt i lovgrunnlaget, og tilpasser det slik at det kan brukes som grunnlag for en forvaltning i tråd med folkeviljen, altså tilpasset stortingsflertallets vedtak om bestandsmål for ulv.

3.            Vi er forbannet: Vi føler at vi er blitt holdt for narr.

Det ligger en forventing om at jegerkorpset lojalt skal stille opp uten kostnad for å gjennomføre en forvaltning i tråd med vedtatt politikk. Denne lojaliteten er avhengig av tillit begge veier. I skrivende stund er tilliten til regjeringens forvaltning på et absolutt lavmål.  

NJFF har forholdt seg til Stortingets bestandsmål og rovviltnemndenes vedtak. Vi har på fullt alvor tatt på oss den oppgaven det er å planlegge jakta, skolere jegere og organisere grunneierne og andre aktører for et uttak av ulv i den størrelsesorden vi her snakker om. Det har vært avholdt en rekke møter både på dagtid og kveldstid. Interessen og viljen til å delta har vært stor, og samarbeidsviljen har vært god.

Alt dette arbeidet viser seg å være forgjeves. Det er mange som nå føler seg som deltagere i et politisk narrespill.

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil nå følge opp denne saken ovenfor Stortinget. Vi ber om en endring i naturmangfoldsloven som sikrer oss mot en tilsvarende situasjon i framtiden. Et bredere spekter av samfunnsinteresser må ligge til grunn for de politiske vedtak som fattes. Et stortingsvedtak må fattes på et bunnsolid juridisk grunnlag for å sikre en forutsigbar forvaltning som står seg over tid, og som speiler det demokratiske system vi lever i.

Runar Rugtvedt                                               Knut Arne Gjems

Leder i NJFF                                      Leder i NJFF-Hedmark